Mitral Kapak Prolapsusu
          Mitral kapak prolapsusu (MVP), sistolde mitral kapağın bir kısmının veya tamamının sol atriyuma doğru çökmesidir. Beraberinde mitral yetersizliği olabilir veya olmayabilir. Tanıda ekokardiyografi çok yararlıdır.
          Sınıflandırma
          Primer Mitral kapak prolapsusu
              Ailesel
              Ailesel olmayan
              Marfan Sendromu
              Diğer konnektif doku hastalıkları
              Kardiyomiyopatiler
              ‘Flail’ mitral kapak yaprağı
          Sekonder Mitral kapak prolapsusu 
               Koroner arter hastalığı
               Romatizmal kalp hastalığı
           Normal varyant
               Doğru olmayan oskultasyon
               “Ekokardiyografik” kalp hastalığı
          Epidemiyoloji
          Genel populasyonda görülme oranı % 2,5-5 dir. Kadınlarda iki kez daha sık görülür.    
Patofizyoloji
         Mitral kapak prolapsusu (MVP) olan hastalarda ağır mitral yetmezliği varlığına bağlı olarak sıklıkla sol atriyum ve ventrikül dilatasyonu vardır. Bağ dokusu hastalıklarında mitral anülüs sıklıkla geniş, bazen kalsifiye ve sistol sırasında kapak çevresinde beklenen %30’luk azalma olmaz. Hafif–orta mitral yetmezliğinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisi, diğer nedenlere bağlı mitral yetmezliğinde olduğu gibidir.
          Belirtiler
          Palpitasyon.
          Atipik göğüs ağrıları.
          Fizik Muayene Bulguları
          Mid veya geç sistolik üfürüm ( Valsalva gibi sol ventrikül dolumunu azaltan manevralarda üfürümün şiddeti artar).
          Mid sistolik klik.
           Tanı
           Fizik muayene bulguları
           Ekokardiyografi
           Hastalarda anjiyografi gerekli değildir. Ancak kapak cerrahisi gereken hastalarda birlikte başka hastalıkların saptanması ve koroner arterlerin durumunu gösterilmesi için anjiyografi uygundur.
          Tedavi
          Asemptomatik hastalarda tedavi gerekmez, ancak hastalara güven verici bilgi verilmelidir.
          Semptomatik hastalarda betablokerler kullanılabilir, çay, kahve içilmesinin azaltılması yararlı olur. Ortostatik hipotansiyonu olan hastalarda tuz ve sıvı alınmasını artırmak uygundur. Fokal nörolojik belirtiler gösteren hastalarda aspirin kullanılmalıdır. Aspirin tedavisine rağmen nörolojik semptomlar varsa koumadin ile antikoagülasyon yapılmalıdır. Hastaların çoğunda yaşamı ve sporu kısıtlamak gerekmez. Sol ventrikül genişlemesi ve disfonksiyonu, uzun QT ve senkop atakları olan hastalarda ise yarışma sporları yasaklanmalıdır. MVP’lu hastalar gebeliği iyi tolere ederler.
         Asemptomatik hastaların 3-5 yıl aralarla kontrolü ve ekokardiyografik muyenesi uygundur. Orta-ciddi derecede MY olan ve kapak deformitesi fazla olan hastaların yıllık kontrolleri gereklidir.
         Korda rüptürü olan, ciddi MY gösteren ve sol ventrikül fonksiyonu bu nedenle bozulan hastalarda kapak cerrahisi uygundur. Mitral kapak tamiri, kapak onarımı özellikle posteriyor kapka onarımı ile başarı ile uygulanabilir. Cerrahi endikasyonlar, diğer MY hastalarında olduğu gibidir.
        Kapak yetersizliğinin ( 2.derece ve üstü) ve deformasyonunun ciddi olduğu hastalarda endokardit profilaksisi gereklidir.
Doğal Öykü ve Prognoz
         Çoğu çalışmada MVP benign prognoza sahip olarak bulunmuştur. Erkek ve kadınlarda yaşa göre uyarlanmış sürvi oranları hastalığı olmayanlar gibidir. Ancak mitral yetmezliğinin kademeli olarak progresyonu, zamanla sol atriyum ve sol ventrikül dilatasyonuna neden olur. Sol atriyum genişlemesi sıklıkla atriyal fibrilasyona ve eşlik eden orta-ağır mitral yetmezliği sol ventrikül dilatasyonu ve konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir. Prognoz çalışmalarında, MVP komplikasyonlarının özelikle aşağıdaki hasta gruplarında görüldüğü belirtilmiştir;


Scroll to Top